โครงสร้าง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสเนทศและการสื่อสาร

นายกฤษฎา ทรัพย์ขำ

ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายสหภูมิ พุ่มวงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์