กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงสร้าง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสเนทศและการสื่อสาร

นายกฤษฎา ทรัพย์ขำ

ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายทวุฒิ ธนาศรีรอบรู้

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์