กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.สุมาลี สุธีกุล
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวปราณีย์ เอกมอญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนวรัตน์ พูนใย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายนิกร ขวัญเมือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายณัฐพงศ์ พันธุ์ขะวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางศานันท์ฐินี ศิลาดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ