กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นาง ศศิวงศ์  ศิริตระกูล
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางวราภรณ์ ลิมปะพันธุ์
นักวิชาการพัสดุ
นาง วรารัตน์  วรางกูร
นักวิชาการพัสดุ
นางสาว สุทธภา  ลีสุขสาม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสรวีย์ ทิพย์สันเทียะ
นางสาวพจนา ศรีไพเราะ
พนักงานพัสดุ (จ้างเหมาบริการ)
นางสาวภัทราภรณ์ พิมพ์แก้ว
พนักงานพัสดุ (จ้างเหมาบริการ)