กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นาง ศศิวงศ์  ศิริตระกูล
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นาง วรารัตน์  วรางกูร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นาง วรารัตน์  วรางกูร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาว สุทธภา  ลีสุขสาม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสรวีย์ ทิพย์สันเทียะ
นางสาวพจนา ศรีไพเราะ
พนักงานพัสดุ (จ้างเหมาบริการ)
นางสาวภัทราภรณ์ พิมพ์แก้ว
พนักงานพัสดุ (จ้างเหมาบริการ)