บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

21

นาง ศศิวงศ์  ศิริตระกูล
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

22

นาง วรารัตน์  วรางกูร
นักวิชาการพัสดุ

23

นางวราภรณ์ ลิมปะพันธุ์
นักวิชาการพัสดุ

19

นายศิขรินทร์ กล่ำชุ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชี

20

นางสาวพจนา ศรีไพเราะ
พนักงานพัสดุ (จ้างเหมาบริการ)

24

นางสาวภัทราภรณ์ พิมพ์แก้ว
พนักงานพัสดุ (จ้างเหมาบริการ)