นางพรทิพย์ บัวขาว

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาว ธาริณี เกิดเทศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาว กมลรัตน์ กรรณแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาว สุภามาศ พรหมใจรักษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวกนกวรรณ ใจมั่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน