ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

ที่โรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนตำแหน่งกลุ่มหมายเลขโทรศัพท์
1อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์นางจันทิมา อัชชะสวัสดิ์ (ดร.)ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถี0817056940
2บ้านนเรศ  กลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถี———-
3วัดสระศรีเจริญน.ส.รพีนภัส ยศธนะเพิ่มพูนผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถี0836829563
4วัดราษฎรบำรุงน.ส.เบญจวรรณ อนุรักษ์จันทรารักษาการกลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถี0860021695
5วัดหนองหลอดนายสมปอง สุภาภาผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถี0660939339
6บ้านห้วยม้าลอยนายประเยียน สุนทรวิภาตผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถี0810180183
7บ้านโคกหม้อนายชูศักดิ์ โชติพันธุ์ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถี0874099852
8วัดสระด่านน.ส.นิสากร ดิษฐ์กระจันผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถี0892372106
9วัดบ้านกรวดนางบงกชชนก กุลชนะเชาวน์ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถี0815391594
10วัดท่ากุ่มนางสุริยา ศรีชมภูรักษาการกลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถี0822462747
11บ้านทะเลบกนายสังเวียน มณีวงษ์ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มนเรศวร0819432391
12บ้านสระหลวงนายรณชัย ทิพย์อุทัยผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มนเรศวร0909613291
13บ้านบ่อสำราญว่าที่ ร.ต.นิยม โพธิ์ทองผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มนเรศวร0897179013
14บ้านหนองแขม  กลุ่มนเรศวร———-
15บ้านหนองสานแตรนายวงศพัทธ์ สายนุชผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มนเรศวร0936192556
16วัดชีธารามนายวิทยา พชรสกุลผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มนเรศวร0849446618
17บ้านหนองจิกรากข่า  กลุ่มนเรศวร———-
18บ้านดงกะเชาน.ส.จันทิมา ปิ่นสกุลรักษาการกลุ่มนเรศวร———-
19วัดหนองแจง  กลุ่มนเรศวร———-
20บ้านหนองฝ้ายนางพรภัสส์ษา สินปกรณ์กุลผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มนเรศวร0633366698
21บ้านสระกระโจมน.ส.คณิดา พักตร์เพียงจันทร์ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มนเรศวร0971535635
22บ้านยมเบือน.ส.ชบา ดอกพุฒรักษาการกลุ่มนเรศวร0966544916
23บ้านหนองสลัดไดน.ส.รุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ (ดร.)ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มนเรศวร0813787309
24บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี  กลุ่มนเรศวร———-
25บ้านหัวเขานางขนิษฐา สมใจเพ็งรักษาการกลุ่มนเรศวร0870746017
26บ้านดอนกลางน.ส.พรทิชา ผลทวีทรัพย์รักษาการกลุ่มนเรศวร0890632984
27วัดบางสาม  กลุ่มท่าจีน———-
28บ้านโคก 7 ลูกนายเฉลิมเกียรติ ศรีสว่างรักษาการกลุ่มท่าจีน0901419041
29วัดใหม่บำรุงธรรมนายศิวสันต์ สิงหะหล้าผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มท่าจีน0862643895
30สองพี่น้องนายหัสพงศ์ รักวงษ์ไทยผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มท่าจีน0855326519
31วัดไชยนาราษฎร์นายณัฐ น้อยอุทัยผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มท่าจีน0901276475
32วัดท่าข้ามนายนิรันดร ชนะวงศ์ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มท่าจีน0861760573
33บ้านไผ่ตาโม้ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ ภูถาวรผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มท่าจีน0886522414
34วัดไผ่โรงวัวนางนันทยา ใจตรงผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มท่าจีน0819432401
35วัดรางบัวทอง(สุรวรรณวิทยา)นางชิษยาภรณ์ ทำมาอ่องผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มท่าจีน0619806812
36วัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์)นางอมรรัตน์ ชีพนุรัตน์ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มท่าจีน0815611207
37วัดสว่างอารมณ์นายสมมาตร กลิ่นเกษรผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มท่าจีน0944830898
38วัดลาดประทุมทองนายธิวา ดิษฐกระจันทร์ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มท่าจีน0810120902
39อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัวนายศรชัย คุ้มแว่นผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มท่าจีน0869936551
40วัดย่านซื่อน.ส.รุ่งรัตน์ ช้างป่าดีรักษาการกลุ่มท่าจีน0810426852
41วัดสองพี่น้องน.ส.จุฬาพร แก้วพวงผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มนพมิตร0818033897
42บ้านโคกงูเห่านางสมพร แสงแก้วผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มนพมิตร0813843788
43วัดเนินพระปรางค์นางหนึ่งฤทัย พระสุทาผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มนพมิตร0843172700
44วัดใหม่นพรัตน์นางสาวยุพา ธาตรีอุดมรักษาการกลุ่มนพมิตร0860212049
45วัดสำเภาทองนางสุขกมล จันทรเนตรผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มนพมิตร0952491329
46อนุบาลวัดดงตาล(วโรสุธาประชาสรรค์)ว่าที่ ร.ต.สมเดช เรืองขจรผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มนพมิตร0835429225
47วัดท่าจัดน.ส ณัฐญา จิ๋วเชื้อพันธุ์รักษาการกลุ่มนพมิตร0882337956
48วัดใหม่พิบูลย์ผลนายทศพร รุ่งแสงผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มนพมิตร0815522407
49วัดทองประดิษฐ์นางลักขณา ใจเที่ยงกุลผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มนพมิตร0852984445
50บ้านหัววังน.ส.รุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มบ่อสุพรรณ0899195105
51บ้านหนองเฝ้านายพชรวรรษ มากระจันผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มบ่อสุพรรณ0899935565
52บ้านหนองกระดี่น.ส.สุพัชตรา อุ่นอารมณ์เลิศผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มบ่อสุพรรณ0852935944
53บ้านดอนตำลึงนายทินกร หอมกุลผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มบ่อสุพรรณ0837772899
54วัดหัวกลับนายอนุศักดิ์ พวงธรรมผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มบ่อสุพรรณ0898494490
55วัดทับกระดานน.ส.กัณหา คำหอมกุลผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มบ่อสุพรรณ0817448813
56วัดเวฬุวันนายอดิเรก นิลเปี่ยมผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มบ่อสุพรรณ0837094430
57วัดหนองพันเทานายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มบ่อสุพรรณ0819199737
58บ้านหนองกระทู้  กลุ่มบ่อสุพรรณ———-
59วัดพรสวรรค์  กลุ่มบ่อสุพรรณ———-
60วัดเขาพนมนางนางรดาพัชร ตะพังผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มบ่อสุพรรณ0922677510
61วัดศรีเฉลิมเขต  กลุ่มสุวรรณสาธุกิจ———-
62วัดดอนมะนาวน.ส.ขวัญเรือน พลวงษ์ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ0813025767
63บ้านบัวขาวนายพงศกร เมฆฉายผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ0843684331
64บ้านหนองวัลย์เปรียงนายจิรวิทย์ มาสิกะผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ0902951495
65วัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)นางอารี พวงวรินทร์ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ0843540356
66วัดทุ่งเข็นนายธนกฤตย์ ศิริเมธีกุลผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ0637825848
67วัดเทพพิทักษ์นางอำนวยพร สอิ้งทองผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ0811924004
68บ้านโป่งนายคมสัน สุวรรณโทผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ0847388962
69บ้านหนองจิกนางชูเกษม โกมุทธิยานนท์ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ0861749324
70วัดไผ่ขาดนายอภิชาติ เหมฬาผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญ0845517738
71วัดรางกร่างนายเอกชัย ศรีกงพานผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญ0970745110
72วัดใหม่เพชรรัตน์น.ส.วันเพ็ญ คุ้มโตผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญ0818908119
73บ้านหนองโพธิ์นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญ0863613027
74บ้านสะพังกร่างน.ส.วรัญภร ขยันคิดผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญ0867685435
75อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกูนายธนชาติ ธนวีรเทศผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญ0984796493
76วัดดอนสงวนนายอาคเนย์ ธัญญเจริญรักษาการกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญ0863984271
77วัดหัวโพธิ์นายชัยรัตน์ พละเลิศผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญ0861700881
78บ้านประทุนทองนายครรชิต ปานมุณีผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญ0614875759
79วัดท่าไชย(ประชานุกูล)นางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญ0908102056
80วัดบางบอนนายสรวิศ ทนุการผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญ0890212371
81บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)  กลุ่มถ้ำเสือ———-
82บ้านเขาชานหมากนางพัฒนีพร ทองลิ้มผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มถ้ำเสือ0822981836
83วัดโคกยายเกตุนายรุ่ง อ่อนอินทร์ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มถ้ำเสือ0852662387
84พานิชชีวะอุปถัมภ์นายอนันต์ ดีขำผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มถ้ำเสือ0867857227
85วัดศรีสร้อยเพชรนายจักรกฤษณ์ ศุภสุขรักษาการกลุ่มถ้ำเสือ0808412563
86บ้านหัวทำนบน.ส.ฐรดา ไกรเพชรผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มถ้ำเสือ0857649956
87วัดกลางบ้านดอนนางบุญเลิศ อาจคงหาญรักษาการกลุ่มถ้ำเสือ0968439862
88วัดยางสว่างอารมณ์นายปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มถ้ำเสือ0819424131
89วัดใหม่สิทธาวาสน.ส.บังอร จงสมจิตต์ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มถ้ำเสือ0812939051
90บ้านดอนพุทรานางเปรมระดา นกแก้วผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มถ้ำเสือ0811957797
91วัดยางยี่แส  กลุ่มพระยาจักร———-
92วัดสามัคคีธรรมพ.อ.อ.สุรชัย ชำนาญอักษรผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มพระยาจักร0871564693
93วัดจันทราวาสนายอภิวัฒน์ พิมพวงผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มพระยาจักร0870109189
94วัดปทุมสราวาสนายอดุลย์ ปัญสิงห์ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มพระยาจักร0837145565
95วัดเขาพระน.ส.สุวรรณา แก้วสระแสนผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มพระยาจักร0863889219
96วัดหนองตาสามนายประกอบ คงใจดีผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มพระยาจักร0946838898
97วัดช่องลม  กลุ่มพระยาจักร———-
98อนุบาลบ้านท่าพระยาจักรนางจุฑามาส คล้ายสุบรรณผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มพระยาจักร0892562223
99วัดโภคารามน.ส.นันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ (ดร.)ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มโภคาราม0935466419
100วัดคีรีรัตนารามนางดาวรุ่ง ตาลเพชรผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มโภคาราม0819435147
101วัดโพธิ์ทองเจริญนายพิสิฐ สุนทรวิภาตผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มโภคาราม0811960001
102พลับพลาไชยน.ส.ณัฐกานต์ อยู่เย็นผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มโภคาราม0867973373
103บ้านหนองกุฏิน.ส.ณัฐพร แสงภู่ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มโภคาราม0957534848
104บ้านห้วยหินนางเกศสุดา ศรีเหรารักษาการกลุ่มโภคาราม0659241553
105วัดหนองหลุมนางสาวเปรมิณทร์ กล้าหาญรักษาการกลุ่มโภคาราม0966492963
106บ้านหนองแหนนางอุทัยวรรณ ฉิมทองดีผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มโภคาราม0899943105
107วัดโคกสำโรงนางวันเพ็ญ แก้ววิชิตรักษาการกลุ่มโภคาราม0818800500
108วัดคณฑีน.ส.ขวัญพีรากร แซ่ตั้นผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มโภคาราม0846197535
109วัดบ้านหนองโอ่งนายธวัชชัย เสสังงามรักษาการกลุ่มโภคาราม0890491776
110วัดสระกร่างเจริญธรรมนายทองใบ หงษ์เวียงจันทร์ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มรอยพระพุทธบาท0892606694
111บ้านเขากำแพงนางดวงใจ บัวงามผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มรอยพระพุทธบาท0815879851
112วัดห้วยคู้สามัคคีนางกนกวรรณ จันทร์มณีรักษาการกลุ่มรอยพระพุทธบาท0916082439
113บ้านโป่งพรานอินทร์  กลุ่มรอยพระพุทธบาท———-
114วัดจำปานางกิ่งดาว นาคเอกผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มรอยพระพุทธบาท0923289559
115วัดโพธิ์เขียวนายนำศักดิ์ หอมชื่นผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มรอยพระพุทธบาท0623616393
116วัดกกม่วงนายภูริวัจน์ อภิอัครกุลพงศ์ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มรอยพระพุทธบาท0841212406
117บ้านสระบัวทองนางจันทร์เพ็ญ โยธาฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มรอยพระพุทธบาท0871549768
118บ้านทุ่งดินดำนายทฤษฎี มเหสีผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มรอยพระพุทธบาท0881891199
119วัดเขาดีสลักนางสาวสุพิศ นนท์แก้วรักษาการกลุ่มรอยพระพุทธบาท0812917112
120วัดคีรีเจริญผลน.ส.พรพรรณ ชาวลุ่มบัวผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มรอยพระพุทธบาท0629896389
121วัดปทุมวนารามนายธวัชชัย หมื่นไธสงค์ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มสระยายโสม0898305120
122บ้านรางโพธิ์น.ส.รุจิรา บุตรนามผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มสระยายโสม0914155957
123วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)นางรัชฎา พงษ์ประยูร (ดร.)ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มสระยายโสม0817368542
124วัดสระพังลานนายพรเทพ ศรีสุขผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มสระยายโสม0987565635
125วัดดอนสุโขนางปริศนา ปัญสิงห์ผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มสระยายโสม0818504472
126วัดนันทวันนายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียรผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มสระยายโสม0652151597
127หรรษาสุจิตต์วิทยาน.ส.ประภา มะลินิลรักษาการกลุ่มสระยายโสม0890190631
128วัดบ่อคู่นายนริศ บุษมาโรรักษาการกลุ่มสระยายโสม0899107446
129วัดสระยายโสมนายเจษฎา สุขศรีดาผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มสระยายโสม0944285050
130วัดใหม่ปทุมสูตรนายสุทธิบัญชา มหาเมฆผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มสระยายโสม0888962669
131วัดคลองตันนายเศกชัย เพ็งเกร็ดผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มสระยายโสม0819428317
132วัดหนองยายทรัพย์นางชุฒิณี หอมสุวรรณผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มสระยายโสม0631594751