วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

เป็นองค์กรคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

เป้าหมาย