พันธกิจ

 1. ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ค่านิยม
  หลักของคนไทย 12 ประการ และยึดมั่นสถาบันหลักของชาติบนพื้นฐานความเป็นไทย
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิซาการ กีฬา และอาชีพ เพื่อสร้าง
  ขีดความสามารถในการแข่งขันและมีทักษะในศตวรรษที่ 21
 3. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ
 4. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 6. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องมีจิตสำนึก
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 7. พัฒนา ส่งเสริมระบบบริหารจัดการทุกระดับโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาสู่ hailand 4.0