ข้อมูลโรงเรียนในแต่ละ อำเภอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
0
ดอนเจดีย์
0
อู่ทอง
0
สองพี่น้อง

จำนวนนักเรียน สพป.สพ.2

Suphanburi Primary Edoactional Service Area Office 2
4000
อนุบาล 1-3
12000
ประถมศึกษา
1000
มัธยมศึกษาตอนต้น

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สพ.2

0
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0
รอง ผอ. รร.
1000
ครู
300
ลูกจ้างชั่วคราว
0
ลูกจ้างประจำ
0
พนักงานราชการ
0
ผู้บริหารการศึกษา
0
ศึกษานิเทศก์
0
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)

ข้อมูลหน่วยงาน สพป.สพ.2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ MOE

สังกัด เขตตรวจราชการที่ 3

สังกัด สพฐ.