ข้อมูลจากกลุ่มนโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (กองทุนเสมอภาค)

สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์โครงการแก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ(กองทุนเสมอภาค)จำนวน 3 หลักสูตร ได้ที่ >>>>> ESD e-Learning