กิจกรรมใน สพท.,  ภาพกิจกรรม ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลวันครู

วันที่ 17 มกราคม 2565 นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมวันครู 2566 เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน ตลอดจนสังเคราะห์ข้อเสนอแนะที่สามารถถอดบทเรียนนำไปใช้พัฒนาในการจัดกิจกรรมในปีถัดไป ณ ห้องประชุม ICT สุพรรณบุรี เขต 2