สัมมนา “เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์ ผอ.รร.วัดท่าไชย (ประชานุกูล) และนายประกอบ คงใจดี ผอ.รร.บ้านสระกระโจม เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ” ณ ห้องประชุมสัมมนา B๑-๒ ชั้น B๑ อาคารรัฐสภา

ประชุมติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒

กิจกรรม ก ถึง ฮ ไม่รอ ป.๑

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาความพร้อมด้านการอ่าน การเขียน สำหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรม ก ถึง ฮ ไม่รอ ป.๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครูผู้สอนในการรจัดการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน สำหรับเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม. ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ. สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ คณะศึกษานิเทศก์ และคณะบุคลากรทางการศึกษา ได้ลงพื้นที่เยี่ยม สนามสอบ O-NET ชั้น ม. ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนในการร่วมการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ณ โรงเรียนบ้านนเรศ โรงเรียนบ้านเขากำแพงและ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)

ลงพื้นที่เยี่ยม สนามสอบ O-NET ชั้น ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ. สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ คณะศึกษานิเทศก์ และคณะบุคลากรทางการศึกษา ได้ลงพื้นที่เยี่ยม สนามสอบ O-NET ชั้น ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนในการร่วมการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ณ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม โรงเรียนวัดจำปา โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ โรงเรียนบ้านสระกระโจม โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร โรงเรียนบ้านสระยายโสม โรงเรียนวัดท่าไชยประชานุกูล โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ และโรงเรียนบ้านดอนตำลึง

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. “การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic leaning)”

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM ระยะที่ ๒ : การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic leaning) ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. “การเสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหารการศึกษา (Competency)”

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM ระยะที่ ๑ : การเสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหารการศึกษา (Competency) ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เรื่อง  ตำแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 (การย้ายกรณีปกติ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้กรณีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี

เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ สพป.สพ.๒

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางรุ่งอรุณ ลีลาวรรณเขต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ สพป.สพ.๒ ผ่านระบบ Zoom Meetting ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตรวจราชการ ติดตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ดร. ฤทัยวรรณ หาญกล้า รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับทราบในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านการเงินการคลัง จากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้สามารถนำความรู้และข้อเสนอแนะที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

ประชุม PLCครั้งที่ ๑ เพื่อแลกเปลี่ยนและสะท้อนผลการดำเนินงานการสอนเสริม

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ดร.สุมาลี สุธีกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ผู้บริหารฯ ครูผู้สอนเสริม และพิธีกร โครงการ “สุพรรณ ๒ ร่วมใจ Kids พิชิต O-NET” เข้าประชุม PLCครั้งที่ ๑ เพื่อแลกเปลี่ยนและสะท้อนผลการดำเนินงานการสอนเสริม ผ่านระบบ VDO Conference

ประชุมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ ฤทัยวรรณ หาญกล้า รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวนิสา อบจันทร์ฉาย เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ ๕ ณ ห้องประชุมออร์คิด โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางรุ่งอรุณ ลีลาวรรณเขต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวนิสา อบจันทร์ฉาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Zoom Meetting ณ ห้องประชุมศรีอู่ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

การดูแลช่วยเหลือครูที่ประสบอัคคีภัย

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ได้มอบหมายให้ ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางรุ่งอรุณ ลีลาวรรณเขต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศน.จุฑามาศ วงษ์แสง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นตัวแทนของหน่วยงานต้นสังกัด ลงพื้นที่ดำเนินการให้การดูแลช่วยเหลือ เพื่อให้กำลังใจแก่ นางสาวนิศาชล ดิษฐ์กระจัน ครูโรงเรียนโรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ที่ประสบอัคคีภัย โดยได้มอบเงินสนับสนุน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จำนวนเงิน ๕,๕๐๐ บาท

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

รับมอบขนมข้าวโพดอบกรอบ

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ได้มอบหมายให้ ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า รอง.ผอ.สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มอำนวยการ รับมอบขนมข้าวโพดอบกรอบ Ahh ’จากบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน ๓๐๐ ลัง มูลค่า ๒๑๖,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗