ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

40129
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางชุติมา  แผลงศรี ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ โรงเรียนวัดท่ากุ่ม โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง และโรงเรียนวัดสระด่าน อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ (RT) ในครั้งนี้...


San Antonio Computer Repair