ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 0135

 

นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการจัดประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูวิชาการโรงเรียน จำนวน 134 คน กิจกรรมการประชุมประกอบด้วย 1. การเสวนาถอดประสบการณ์การยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดย นางไมตรี โหมดเครือ ผอ.ร.ร. วัดท่าไชยฯ นางสาวสุภาวดี มิสุนา ผอ.ร.ร.บ้านหัววัง นางชำเลือง กลิ่นลำดวน ครู ร.ร.วัดไชยนาราฎร์ นางอัมพร เกิดมงคล ครู ร.ร.บ้านหนองแหน นางน้ำผึ้ง แช่มช้อย ครู ร.ร.วัดบ้านกรวด นางสาวดุษฎี เกิดจันทร์ตรง ครู ร.ร.วัดโพธิ์ทองเจริญ 2.การบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการทดสอบเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2561 โครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางฯ เพื่อออกแบบการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลในชั้นเรียน และระบบส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) 3.การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียน โดยใช้กระบวนการของ PLC เพื่อเป็นการพัฒนาครูในการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) โดยมี นางนวรัตน์ พูนใย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ...

 

San Antonio Computer Repair