Popular ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 MG 2249

 

 

นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีปล่อยคาราวาน เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยมีการปล่อยคาราวานรถเพื่อนำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมอบแก่ครอบครัวนักเรียนเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยได้แบ่งการออกเยี่ยมบ้านจำนวน 5 สาย ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงาน และให้ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคลจำนวน 22,138 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการขับเคลื่อนและเร่งรัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีระบบการคัดกรองนักเรียน รวมทั้งใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกมิติ ใช้เป็นกลไกในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเท่าทัน ทั่วถึง ถูกต้อง เสริมทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนทุกคน ...

 

San Antonio Computer Repair