Most Hit ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

121626

 

9 กรกฎาคม 2561 นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ณ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โดยได้ฝาก นายนพสิทธิ์ ฉายไชยพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู ให้จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข...

 

San Antonio Computer Repair