ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

8226278383913

 

7 กรกฎาคม 2561 นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ.สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามหน่วยจัดอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร "ด้านการอ่านและเขียนคำเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องของโฟนิคส์ " ณ โรงแรมสองพันบุรี โดยที่จุดอบรม มีการบรรยายร่วมกับการลงมือปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งครูที่เข้าร่วมการอบรมร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นต่อการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนภายในห้องเรียนได้ซึ่งการดำเนินการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม ...

 

San Antonio Computer Repair