Most Hit ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

  MG 2164

 

6 กรกฎาคม 2561 นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ต่อยอดกระบวนการคิดสู่โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”  พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การลงโทษนักเรียน” ณ ห้องประชุมสพป.สุพรรณบุรี เขต 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ต่อยอดกระบวนการคิดสู่โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” เป็นไปตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561 วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติและมีประสบการณ์จากการทำกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้ และความกระตือรือร้นเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ได้ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” จำนวน 100 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน และคณะทำงาน รวมทั้งสิ้น 220 คน การอบรมมีระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2561 โดยกิจกรรมการอบรม ใช้เวลาในการอบรม 2 วัน แบ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยตามใบกิจกรรมการทดลองตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และการบรรยายขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยมีนางสุมาลี สุธีกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ...

 

 

 

San Antonio Computer Repair