Popular ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 MG 2101

 

2 กรกฎาคม 2561 นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายสุวัช พานิชวงษ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมสุวรรณประชานุกูล สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เพื่อวางแผนชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาตรฐานดังนี้ มาตรฐานที่ 1. การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ 14 ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานที่ 2. การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ 25 ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานที่ 3. สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ 17 ประเด็นการพิจารณา และในที่ประชุมได้มีมติมอบหมายผู้รับผิดชอบในประเด็นต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินต่อไป...

 

San Antonio Computer Repair