ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 MG 0909

 

 

14 มิถุนายน 2561 นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ณ สนามโรงเรียนวัดหนองตาสาม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในพิธีลูกเสือและเนตรนารีได้กล่าวคำปฏิญาณ ซึ่งมีโรงเรียนที่ส่งประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี และโรงเรียนอู่ทอง ผลการประกวด ปรากฏว่าโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่แต่ละประเภทดังนี้ ประเภทเนตรนารีสามัญ ได้แก่ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ประเภทลูกเสือสามัญ ได้แก่ โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนอู่ทอง ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ในการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561 ครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบ มีวินัย มีความแข็งแรง อดทน มีความสามัคคี และเป็นผู้เสียสละ อันเป็นคุณธรรมที่ลูกเสือจะต้องปฏิบัติตามอุดมการณ์ของลูกเสือ ทำให้เยาวชนที่เป็นลูกเสือ-เนตรนารี มีจิตอาสาและจิตสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม...

 

San Antonio Computer Repair