ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 MG 5942

 

   วันที่ 19 เมษายน 2561 คณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมจัดขึ้นในทุกวันพฤหัสบดี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขและส่งผลให้บุคลากรในองค์กรมีความสุขความเจริญต่อไป...

San Antonio Computer Repair