ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

S 64364620

วันที่ 12 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านเขากำแพง ร่วม กับวัดเขากำแพง จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยมี นายสุวัช พานิชวงษ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธี นางดวงใจ บัวงาม ผอ.โรงเรียนบ้านเขากำแพง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพในการดำเนินชีวิต รู้จักนำหลักธรรม คำสอน ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งให้นักเรียนได้เติบโตเป็นคนดีของสังคมในอนาคต โดยมี ดร.พระครูสุวรรณประชานุกูล รองเข้าคณะอำเภออู่ทอง เจ้าอาวาสวัดเขากำแพงให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่และงบประมาณ...

San Antonio Computer Repair