ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

S 12222666

 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษา (Coaching  Team) ประกอบด้วย นายสุวัช  พานิชวงษ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒  นายสมบัติ  กาบแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส  และนางสุมาลี  สุธีกุล ศึกษานิเทศก์  ได้ไปนิเทศให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือในการปฏิบัติงานทุกด้าน ในการปฏิบัติงาน ๑ ปี ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สพ.๒ ณ โรงเรียนบ้านห้วยหิน  โรงเรียนวัดหนองหลุม  โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร  โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง  โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า  และโรงเรียนวัดนันทวัน  ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด มีศักยภาพ  มีภาวะผู้นำ  มีความสามารถรอบด้าน  และเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

San Antonio Computer Repair