web1

A3

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

information

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เว็บไซต์หน่วยงาน

 dltv

OTPC

item

DLIT ClassRoom

kunnatum

son

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

812864
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
734
1520
6715
796403
20914
42660
812864

Your IP: 54.234.13.175
Server Time: 2018-11-15 11:25:18

Popular ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

DSC 0105

สพป.สพ.๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)  ในระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย จำนวน 160 คน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา ด้วยการเชื่อมโยงสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ นำไปพัฒนา ทักษะการคิด การตั้งคำถาม การสืบค้น การรวบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ซึ่งครูผู้สอนปฐมวัย จะสามารถเลือกนำมาใช้ได้ให้เหมาะสมกับหัวข้อเรื่อง ระดับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กระบวนการเรียนรู้เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ในชีวิตจริงของเด็กสอดคล้องกับปรัชญา และ แนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย จัดบรรยากาศในชั้นเรียนส่งเสริมการกล้าแสดงออก การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยมี ดร.เทพกัญญา  พรหมขัติแก้ว   นักวิชาการจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  เป็นวิทยากร มีนางสุมาลี สุธีกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ

rongtook

DOWN

06