ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

0001

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น.

นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต2 พร้อมด้วยคณะรองผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ร่วมรับชมการประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ผ่านรายการ ‘’พุธเช้าข่าว สพฐ.’’

ครั้งที่ 26/2562 ณ ห้องประชุมสพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เพื่อทราบนโยบายการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีเนื้อหาประเด็นที่สำคัญดังนี้

๏โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่

๏ เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ

๏ การประเมินคุณธรรมและการโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ITA Online)

๏ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล

๏ โครงการครูดี ไม่มีอบายมุข

๏ การกำชับมาตรการการดูแลนักเรียนในช่วงเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา

 

San Antonio Computer Repair