ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จัดอบรมนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด

126192

          โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ นำโดย นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จัดอบรมนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ให้แก่นักเรียนแกนนำ 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการเรียน ฝ่ายการงาน ฝ่ายสารวัตรนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม และหัวหน้าห้อง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 พร้อมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน และ 3. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและการป้องปรามติดตามผู้จำหน่ายและผู้เสพและมาตรการความปลอดภัยเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการดำเนินงาน 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทางการดำเนินงาน โดยมี ด.ต. ธงชัย พรจตุรพงศ์ จากสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง มาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด และการสาธิตสุ่มตรวจปัสสาวะ...

San Antonio Computer Repair