ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนพลับพลาไชย จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม

342194

            นางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาไชย นำคณะครูและนักเรียน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม ณ สนามโรงเรียนพลับพลาไชย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยทรงมีพระราชประสงค์ เพื่อบ่มเพาะนิสัย เยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณีบ้านเมืองตามอุดมการณ์ของลูกเสือ ดังต่อไปนี้ 1.ให้เป็นผู้ที่มีวินัย รู้จักการสังเกต จดจำ และพึ่งตนเอง 2.ให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 3.ให้เป็นผู้ที่รู้จักบำเพ็ญตน เพื่อสาธารณะประโยชน์ 4.ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม และ 5.ให้เป็นผู้ที่รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับลัทธิการเมืองใด ๆ ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้รู้จักความเสียสละ ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเหล่าพี่น้องลูกเสือ เนตรนารีตลอดจนมีความคงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์...

San Antonio Computer Repair