ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ลาดประทุมทองสัมพันธ์"

266134

 ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ลาดประทุมทองสัมพันธ์" โดย นางสาวขวัญเรือน พลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดประทุมทอง ได้จัดปีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ซึ่งได้จัดเป็นปีที่ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ๒.เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงของนักเรียน ๓. ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ๔.เพื่อสนองนโยบายด้านการกีฬาต้านยาเสพติด ในการแข่งขันได้แบ่งนักเรียนเป็น ๒ สี คือ สีเหลือง กับ สีม่วง และเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาตามสีของนักเรียนในความปกครอง กีฬาที่แข่งขันมีฟุตซอล กรีฑา ปาบอลไกล เก้าอี้ดนตรี วิ่งสามัคคี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และได้รับเกียรติจากนายรังสิต กลิ่นสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา…

San Antonio Computer Repair