Popular ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ

S 28131336

 

นายขวัญชัย บัวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทู้ นำคณะครู โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ  จังหวัดบึงกาฬ  เรื่องการจัดการเรียนการสอนมอนเตสเซอรี่ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน คือ 1.ครูต้องให้ความรู้ 2. นักเรียนลงมือปฏิบัติ 3. ทบทวน และที่สำคัญ ห้ามถาม ห้ามพูดคุย กับนักเรียน เมื่อเข้าไปดูนักเรียนกำลังเรียนรู้และห้ามถ่ายภาพเด็ดขาด เพราะทำให้นักเรียนเสียสมาธิ ซึ่งในห้องเรียนประกอบไปด้วยสื่อและฐานการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ครูต้องเตรียมสื่อและฐานการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าทุกวัน คณิตมี บวกลบคูณหาร ไทยมีพูดอ่านเขียน ผลจากการดูงานครั้งนี้ โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ จะนำมาพัฒนานักเรียนของโรงเรียนให้ดียิ่งๆขึ้นไป...  

San Antonio Computer Repair