bosslak

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการปี 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

กลุ่มกฎหมายและคดี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะ ครุภัรฑ์สำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

ประกาศ ผู้ชนะการเานอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ประกาศ ผู้ชนะการเานอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

รายงานงบทดลอง ของหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2565

รายงานงบทดลอง ของหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2565

อ่านรายงานประจำเดือน มีนาคม 2565/a>

รายงานงบทดลอง ของหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
รายงานงบทดลอง ของหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2565
รายงานงบทดลอง ของหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2564
รายงานงบทดลอง ของหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

รายงานงบทดลอง ของหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

อ่านรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

รายงานงบทดลอง ของหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2564

รายงานงบทดลอง ของหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2564

อ่านรายงานประจำเดือน ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุด สำหรับโรงเรียนวัดบ้านกรวด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุด สำหรับโรงเรียนวัดบ้านกรวด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุด สำหรับโรงเรียนวัดนันทวัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุด สำหรับโรงเรียนวัดนันทวัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุด สำหรับโรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุด สำหรับโรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุด สำหรับโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุด สำหรับโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ปีงบประมาณพ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ปีงบประมาณพ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด

การซื้อครุภัณฑ์ทดแทน ห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ปีงบประมาณ 2565

การซื้อครุภัณฑ์ทดแทน ห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลด

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ (เลือกรายการ)  ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นสนาม (เลือกรายการ) ระดับก่อนประถมศึกษาแบบที่ 1 แบบที่ 2 และแบบที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประารณ 2565 โดยวิเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประารณ 2565 โดยวิเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV

สำหรับโรงเรียน Stand Alone ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

ดาวน์โหลด

infographic


Featured ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

บทสรุปผู้บริหาร

              จากรายงานผลการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการร่วมพัฒนา 5P ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรายงานผลการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการร่วมพัฒนา 5P ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 22) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และ 3) เพื่อรายงานความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการร่วมพัฒนา 5P ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยผู้รายงานใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ในการตรวจสอบข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

           สรุปผลโครงการ

           ผู้รายงานได้สรุปผลการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการร่วมพัฒนา 5P ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดังนี้

           1.ผลการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการร่วมพัฒนา 5P ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ผู้รายงานได้สรุปผลการดำเนินโครงการเป็น 2 ส่วน ดังนี้

               ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการร่วมพัฒนา 5P ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ซึ่งกระบวนการร่วมพัฒนา   ประกอบด้วย 5 กระบวนการ (5P: 5 Process) สรุปได้ดังนี้

                    1. P1 (Process 1) : มอบหมายนโยบาย พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดทำคู่มือ แนวทางฯ ด้วยกันจำนวน 3 เล่ม ได้แก่

                         เล่มที่ 1 แนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ของสถานศึกษาในสังกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

                         เล่มที่ 2 รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                         เล่มที่ 3 แนวทางการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                         โดยผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ทุกคนได้มีการนำเอกสาร/คู่มือ/แนวทางฯ และสื่อวีดิทัศน์ไปใช้  และผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง     การส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                     2. P2 (Process 2) : ขยายสู่สถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนประชุมออนไลน์เพื่อรับนโยบายในการส่งเสริมการอ่านโรงเรียนมีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(Best practice) โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรสำหรับการมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระดับดีเด่น จำนวน 10 คน และโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนที่ทำให้โรงเรียนมีผลรวมคะแนนเฉลี่ยด้านพัฒนาการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 คน

                    3. P3 (Process 3) : นำพาผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนดำเนินการตามนโยบายและแนวทาง/คู่มือในการส่งเสริมการอ่าน มีแนวทางการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน มีผู้บริหารได้รับเกียรติบัตรสำหรับการมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระดับดีเด่น จำนวน 10 คน และได้รับเกียรติบัตรสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนที่ทำให้โรงเรียนมีผลรวมคะแนนเฉลี่ยด้านพัฒนาการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 คน

                    4. P4 (Process 4) : ประสานพัฒนาครู พบว่า มีครูเข้ารับอบรมพัฒนาการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จำนวน 150 คน ได้รับเกียรติบัตรจัดทำสื่อการเรียนการสอนประเภทวีดิทัศน์ จาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 105 คนได้รับเกียรติบัตรที่ทำให้โรงเรียนมีผลรวมคะแนนเฉลี่ยด้านพัฒนาการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 20 คน และมีครูผู้สอนที่ได้รับเกียรติบัตรที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) สูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน จำนวน18 คน

                     5. P5 (Process 5) : นำความรู้สู่ผู้เรียน พบว่า นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม มีจำนวน 331 คน

                ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ที่จัดสอบโดยสำนักทดสอบการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการพบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) โดยภาพรวม 2 สมรรถนะ ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีคะแนนพัฒนาการ 7.75 เมื่อพิจารณารายด้านในปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ทุกด้านเช่นเดียวกัน โดยด้านการอ่านออกเสียงซึ่งมีคะแนนพัฒนาการ 11.15 และด้านการอ่านรู้เรื่อง ซึ่งมีคะแนนพัฒนาการ 4.35

           2. ผลการดำเนินงานในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า

                2.1 ผลการดำเนินงานในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก

                2.2 ผลการดำเนินงานในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก

           3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการร่วมพัฒนา 5P ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา มีความพึงพอใจในระดับมากอ่าย

อ่านเพิ่มเติม

เว็บไซต์หน่วยงาน

moe

spt

ars1

krs1

KOKROSO

kuru

somoso

sokhosokro

true

 

kunnatum

son

 Fb

kruthai

logo linkweb

psdg

01

05

นโยบายการศึกษา

 

 tamnong

 eng24

 tepe

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

3513080
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
283
1698
8183
3485389
10142
47345
3513080

Your IP: 3.238.199.4
Server Time: 2022-10-06 04:17:16

rongtook

DOWN

8989