Most Hit ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  “สนุกกับงานศิลป์ (ระบายสีตามตัวเลข)” 

12

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  “สนุกกับงานศิลป์ (ระบายสีตามตัวเลข)” วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อพัฒนาทักษะการระบายสีของนักเรียน  ๒.เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ของนักเรียน  ๓.เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

San Antonio Computer Repair