Most Hit ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “บิงโกตัวสะกด”

3

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “บิงโกตัวสะกด” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อฝึกทักษะการสะกดคำที่มีมาตรตัวสะกด  ๒.เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้ ๓.เพื่อฝึกการยอมรับและปฏิบัติตนตามกติกา

 

San Antonio Computer Repair