bosslak copy

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

88888 

              คลิก   

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

กลุ่มกฎหมายและคดี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

เข้าสู่ระบบ


Most Hit ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วิสัยทัศน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

                

วิสัยทัศน์                         

“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย”                    

 

พันธกิจ                       

1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

            2. ส่งเสริม และสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง

            3. ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

            4. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

            5. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

            6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา       

 

เป้าประสงค์หลัก                  

1. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ

            2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเหมาะสม

            3. ผู้เรียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย    12 ประการ ตลอดจนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย อย่างมีคุณภาพ

            4. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

            5. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.

            6. สถานศึกษาทุกแห่งเป็นสถานศึกษาพอเพียง

            7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา         

 

ประเด็นกลยุทธ์       

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ได้กำหนดประเด็นกลยุทธ์ไว้์ 4 กลยุทธ์ ดังนี้                  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท

กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตามศักยภาพ    และมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

 

จุดเน้นการดำเนินงาน 3 ด้าน ประกอบด้วย

จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน

จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ

 

1. จุดเน้นด้านผู้เรียน

1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้        

1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข

1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ ด้านคำนวณ และ ด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม

1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้านการแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต

1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย

1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคม     ที่เหมาะสม

1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง

1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล    ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลายตามหลักวิชา

1.3.2 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

1.4 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และเสมอภาค

2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และการวัดประเมินผล

ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม

2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ

ครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน

2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภาคส่วน ให้เกิดชุมชน

แห่งการเรียนรู้

2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน

2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่น

ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ

2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการทำงาน

2.4 องค์กร และคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและสังคม

3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ

3.1 สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน

3.1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

3.1.2 สถานศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับ      การประเมินให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง และสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

3.1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3.1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบช่วยเหลือ กำกับ ติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

3.1.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

3.2 หน่วยงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3.2.1 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกระดับ และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

3.2.2 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกระดับ และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สพ.2

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สพ.2 ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด

เว็บไซต์หน่วยงาน

moe

spt

ars1

krs1

KOKROSO

kuru

somoso

sokhosokro

true

 

kunnatum

son

 Fb

kruthai

logo linkweb

psdg

01

05

นโยบายการศึกษา

 

 tamnong

 eng24

 tepe

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

2775841
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3433
3372
9073
2746689
74577
86379
2775841

Your IP: 3.236.51.151
Server Time: 2021-10-26 22:35:57

rongtook

DOWN

8989