กลุ่มอำนวยการ

นางสมฤดี วัลมาลี
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางรัศมี ถีรแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาว สายทอง  มังกรทอง
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาว ปริมประภา  พันธุ์เมือง

นางสาว ปริมประภา  พันธุ์เมือง
นักประชาสัมพันธ์
นางสาว ณัฐวรา  วัชรธรรม
เจ้าพนักงานธุรการ
นาง จุฑา  ทองจีน
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาว สุพัตรา  แผนสมบูรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว
นายนิรุตต์ ศูนย์สิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์ (บุคลากรใน สพท. ที่ขาดแคลน)
นายธีร์ ธันยรัตน์ศรัณ
พนักงานขับรถยนต์ (บุคลากรใน สพท. ที่ขาดแคลน)
นายทัศนพล ชั่งเรือนกูล
พนักงานพิมพ์ดีด (บุคลากรใน สพท. ที่ขาดแคลน)
นางสุนิสา พันธุ์ทองดี
พนักงานทำความสะอาด (บุคลากรใน สพท. ที่ขาดแคลน)
นายเด่น สมศรีสุข
พนักงานทำความสะอาด (บุคลากรใน สพท. ที่ขาดแคลน)
วิโรจน์ ตันไชยยะ
พนักงานขับรถยนต์ (บุคลากรใน สพท. ที่ขาดแคลน)