ข้อมูลอัตรากำลังตามกรอบ สพป.สพ.2

0
ผอ.สพท.
0
รอง ผอ.สพท.
0
ศึกษานิเทศก์
5
บุคลากร 38 ค. (2)
20
รวม ขรก.ตามกรอบ

ข้อมูลที่มีตัวอยู่จริง สพป.สพ.2

0
ผอ.สพท.
0
รอง ผอ.สพท.
0
ศึกษานิเทศก์
0
บุคลากร 38 ค. (2)
0
รวม ขรก.