กิจกรรมใน สพท.,  ข่าวกิจกรรม สพท.,  ข้อมูลจากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) และถอดบทเรียน Best Practice โรงเรียนสุจริต

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2566 นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) และถอดบทเรียน Best Practice โรงเรียนสุจริตพร้อมด้วย นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ ให้กับผู้บริหารทางการศึกษา คณะครู และบุคคลากรทางการศึกษา 132 โรงเรียน โดยกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2