กิจกรรมใน สพท.,  ข่าวกิจกรรม สพท.

การตัดสินการประกวดสื่อการจัดการเรียนรู้ตามโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

มอบหมายให้ นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ รอง ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานการ

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อการจัดการเรียนรู้ตามโครงการยกระดับคุณภาพ

การเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ณ ห้องประชุมศูนย์ ITEC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2