ข่าวประชาสัมพันธ์,  ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2