กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,  ข่าวประชาสัมพันธ์

การสร้างสื่อวีดีทัศน์ โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของช้าราชการครููและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาการสร้างสื่อวีดีทัศน์

โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของช้าราชการครููและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา