ข่าวประชาสัมพันธ์,  ข้อมูลจากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

แจ้งเกณฑ์การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษา

เนื่องด้วยการอบรมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา หลังการอบรมออนไลน์เรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการส่งแผนการจัดการเรียนรู้กลับมายัง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 นั้น เพื่อให้การส่งแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งเอกสารเกณฑ์การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ให้กับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมทราบเกณฑ์