กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,  ข่าวประชาสัมพันธ์

การออกแบบงานประชาสัมพันธ์

ไสลด์จากการอบรมการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของช้าราชการครููและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา