ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข พ.ศ. 2565 ปีที่12 (รุ่นติดตามความเพียร ) หมดเขต 4 มีนาคม 2566

โครงการครูดีไม่มีอบายมุขเริ่มต้นใน พ.ศ.2554 เพื่อยกย่องส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมปลอดอบายมุขแก่
นักเรียนและสังคม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และถวายเป็นพระ
ราชกุศลเนื่องในวโรกาส 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (ในห้วงที่ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต ดำรงตำแหน่งอธิการบดี)
ปัจจุบันปัญหาอบายมุขมีมากขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น มีทั้งอบายมุขถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ดังนั้นครูจึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อหล่อหลอมสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียน รวมทั้งคนรอบข้าง ให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองไทย

มี 3 ขั้นตอน

  1. โหลดใบสมัคร และติดรูปกรอกข้อมูลด้วยลายมือ (เท่านั้น ไม่อนุญาตให้พิมพ์)
  2. ส่งไปรษณีย์ ถึง บริษัทวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮาส์ จำกัด เลขที่ 501/1 ซอยเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 วงเล็บมุมซองว่า โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2565 (ปีที่ 12) ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2566 (พิจารณาจากวันประทับตรา)
  3. เมื่อจัดส่งเอกสารใบสมัครแล้ว ขอให้ผู้สมัครทำกรกรอกข้อมูลของท่าน ในเว็บไซต์ที่ โรงเรียนคำพ่อสอน.com
    หัวข้อลงทะเบียนส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุข พ.ศ.2565 ปีที่ 12 พร้อมแนบไฟล์ภาพใบเสร็จรับเงิน จากหน่วยงานขนส่งที่ท่านจัดส่งใบสมัคร เพื่อยืนยันกรณีเอกสารไม่ถึงคณะกรรมการ