ข่าวประชาสัมพันธ์,  ข้อมูลจากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ผู้ที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาในแต่ละรางวัล ให้จัดทำรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่กำหนดในประกาศของแต่ละรางวัล เสนอเข้ารับการพิจารณาได้ที่
กลุ่มงานคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลต่อไป http://www.sp2.go.th/new/wp-content/uploads/2023/02/รางวัลคุรุสภา-1.pdf