ข่าวประชาสัมพันธ์,  ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรับสมัคร รับ โอน ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง

บุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้าย

ข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

รายละเอียดดังแนบ