ข้อมูลจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์,  เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือดำเนินนการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565

คู่มือดำเนินนการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565