ข่าวประชาสัมพันธ์,  ข้อมูลจากกลุ่มนโยบายและแผน,  เอกสารดาวน์โหลด

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน