ข่าวกิจกรรม สพท.,  ภาพกิจกรรม ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สพรรณบุรี เขต 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อการกำหนดวิสัยทัศน์และแนวทางในการบริหารจัดการทั้งมหภาพแะจุลภาค ตั้งแต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จนถึง สถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุม ทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2.