ข่าวกิจกรรม สพท.

พัฒนาศักยภาพด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 และครูปฐมวัย ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายพัฒนพงศ์ ซาชิโย รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ จัดอบรมพัฒนาศักภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครูภาษาไทยและครูปฐมวัย เพื่อพัฒนสมรรถนะด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ ใ้ห้กับนักเรียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป