ภาพกิจกรรม ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต
เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี